Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Szukasz pomocy?

Zadzwoń i pozbądź się zadłużenia!

E-MAIL: biuro@coidea.pl

INFOLINIA: 690 075 000

PN-PT: 9:00 - 16:00

Sprawdź, co windykator może zrobić wobec dłużnika. Wyjaśniamy, jakie dokładnie uprawienia posiadają windykatorzy i czego nie mogą robić.

Spotykając się z Państwem często podczas rozmów słyszymy o Waszych doświadczeniach z windykatorami. Są to niestety doświadczenia bardzo nieprzyjemne . O ile każdy z nas wie,że dług który zaciągnęliśmy należy spłacić to w sytuacji gdy mamy chwilowe problemy ze spłatą nie daje to nikomu prawa do odzierania nas z godności osobistej, a o takich sytuacjach niestety bardzo często słyszymy.

W związku z powyższym postanowiliśmy przedstawić na naszym blogu, krótkie zestawienie tego co może windykator a czego nie oraz kim tak naprawdę jest.

Na wstępie trzeba podkreślić, że w świadomości społecznej windykator zazwyczaj kojarzy się z osobą komornika sądowego. Jest to podstawowy błąd w postrzeganiu tych dwóch różnych osób.

Windykator jest jedynie pracownikiem  firmy windykacyjnej lub firmy pożyczkowej tzn. prywatnego przedsiębiorstwa, którego działalność nie jest połączona w jakikolwiek sposób z działalnością państwa. Komornik sądowy z kolei korzystając z uprawnień nadanych mu w ramach istniejącego prawa, ma szereg uprawnień do działania względem dłużnika.

Gruntowna różnica pomiędzy komornikiem sądowym a windykatorem leży w tym, że pierwszy działa w oparciu o konkretne ramy prawne oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podlegając jednocześnie odpowiedzialności przed sądem oraz organami samorządu komorniczego, natomiast działalność windykatora nie podlega żadnym szczególnym regulacjom i opiera się jedynie na wewnętrznych regulacjach firm windykacyjnych i pożyczkowych, za przekroczenie których nic pracownikowi windykacji nie grozi (prócz odpowiedzialności służbowej wobec pracodawcy).

Co może windykator :

1. Windykator może kontaktować się z dłużnikiem.

Może to robić na różne sposoby min.wysyłać listownie lub e-mailowo wezwania do zapłaty, może też próbować odwiedzić dłużnika osobiście( windykacja terenowa). Kontaktować się telefonicznie lub poprzez SMS w celu poinformowania o zadłużeniu.

2. Jeśli jest pełnomocnikiem wierzyciela, może również w jego imieniu skierować sprawę do sądu.

3. Negocjować z dłużnikiem warunki spłaty długu.

Czego natomiast nie może?

Windykator nie ma prawa użyć siły w żadnej sytuacji – nie może więc wtargnąć na teren dłużnika czy nękać go uporczywymi telefonami bądź wiadomościami. Chociaż może się z nim kontaktować, jego działania nie mogą naruszać dobrego imienia zadłużonej osoby ani nosić znamion nękania. Niedozwolone jest więc np. przeprowadzanie wywiadu środowiskowego na temat dłużnika wśród jego sąsiadów, rozmawianie na jego temat z osobami z jego otoczenia, informowanie osób postronnych o zadłużeniu, używanie gróźb, uporczywe nachodzenie w domu, zastraszanie czy udzielanie mu nieprawdziwych informacji.

Poniżej przestawiamy zestawienie czego nie może windykator i jakie mógłby złamać przepisy dokonując tych czynności:

 1. Windykator nie może wejść do Twojego mieszkania bez Twojej wyraźnej zgody. 

Wykonując taki czyn, windykator złamałby paragraf pierwszy art. 193 kodeksu karnego, który brzmi: 

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Windykator nie może straszyć dłużnika sądem ani komornikiem albo wszczęciem postępowania karnego w celu spłaty długu.

Zastraszając słownie osobę zadłużoną, windykator mógłby złamać pierwszy lub drugi paragraf art. 191:

„1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. Windykator nie może zabierać rzeczy stanowiących Twoją własność

Dopuszczając się takiego czynu, windykator mógłby złamać na przykład paragraf pierwszy art. 278 kodeksu karnego:
 
Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5″.

4. Windykator nie może żądać ,aby dłużnik wydał pieniądze pod przymusem

Zastraszając osobę zadłużoną, windykator mógłby złamać pierwszy lub drugi paragraf art. 191:

1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5″.

5. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, jego renty czy emerytury.

W tym miejscu nie cytujemy podstawy prawnej gdyż, żadna instytucja czy też zakład pracy nie zgodzi się na takie zajęcie, gdyż zrobić to może tylko komornik posiadając prawomocny nakaz.

6. Windykator nie może informować Twojej rodziny, bliskich czy pracodawcy o posiadanym przez Ciebie zadłużeniu.

Przekazując informacje na temat naszego zadłużenia osobom trzecim, windykator może zostać posądzony o złamanie prawa bankowego dotyczącego zachowania tajemnicy bankowej według paragrafu piątego art. 171:

5. Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.

7. Windykator nie może nękać dłużnika częstymi sms i telefonami czyli stosować działań o charakterze gróźb i nękania.

Wykonując nagminnie takie czyny, windykator złamałby paragraf pierwszy art. 190 a kodeksu karnego, który brzmi:

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto, dłużnik ma prawo do informacji na temat swojego zadłużenia. Windykator ma obowiązek przedstawienia nam dokumentacji będącej podstawą dochodzenia roszczenia. Musi także udzielić nam informacji odnośnie wysokości długu, odsetek czy dodatkowych opłat lub kar umownych.

Celem windykatora powinno być znalezienie wspólnego rozwiązania pomiędzy interesem wierzyciela a możliwościami finansowymi dłużnika.

Pamiętaj!

Windykator to nie komornik i tak naprawdę niewiele może !

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.